Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

✅ Chuyên mục: Lớp 12, Tài Liệu THPT
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 163.19 KB
✅ Loại tài liệu: ⭐ Chọn Lọc

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin học lớp 12 năm 2022 – 2023

I. Các câu hỏi ôn tập

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

“Cơ sở dữ liệu (CSDL) là tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên …. để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của …. . ”

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau đây để chọn cặp từ cần điền vào chỗ ba chấm (…) tương ứng.

A. thiết bị nhớ, một ngườ
B. thiết bị nhớ, nhiều người.
C. hồ sơ – sổ sách, một người
D. hồ sơ – sổ sách, nhiều người.

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ 12 năm 2023 – 2024

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng nhất?

Vai trò của CSDL trong bài toán quản lý.

A. Không quan trọng
B. Bình thường
C. Không có vai trò gì
D. Rất quan trọng

Câu 3. Phương tiện nào dưới đây lưu trữ dữ liệu của một CSDL?

A. Bộ nhớ RAM
B. Bộ nhớ ROM
C. Bộ nhớ ngoài
D. Hồ sơ – sổ sách

Câu 4. Cơ sở giáo dục thường quản lý những thông tin nào dưới đây?

A. Thông tin khách đến thăm, tài liệu và hoạt động giao lưu
B. Thông tin các cuộc gọi, tên và số điện thoại khách đến làm việc
C. Thông tin người học, môn học, kết quả học tập
D. Thông tin các chuyến bay, vé máy bay và lịch bay của cán bộ đi công tác

Câu 5. Các bảng dữ liệu dưới đây, bảng nào KHÔNG PHẢI là một cơ sở dữ liệu?

A. Bảng điểm học sinh lưu trữ trên máy tính
B. Bảng điểm học sinh lưu trữ trên giấy
C. Danh sách bệnh nhân lưu trữ trên máy tính
D. Danh sách khách hàng vay mượn tiền của ngân hàng lưu trữ lên máy chủ mạng LAN

Câu 6. Mô hình nào dưới đây là mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ?

A. Mô hình phân cấp.
B. Mô hình dữ liệu quan hệ.
C. Mô hình hướng đối tượng.
D. Mô hình dữ liệu phân tán.

Câu 7. Khái niệm nào dưới đây KHÔNG dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình cơ sở dữ liệu?

A. Cấu trúc dữ liệu
B. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu.
C. Các ràng buộc dữ liệu.
D. Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu.

Câu 8. Mỗi quan hệ trong một file CSDL quan hệ có các đặc trưng chính sau:

A. Các bộ của một quan hệ có thể giống nhau
B. Quan hệ có tên riêng và có thể đặt tên giống nhau
C. Quan hệ có tên riêng phân biệt, chỉ khi nào trên các file CSDL khác nhau tên quan hệ mới có thể khác nhau
D. Các bộ của một quan hệ không được giống nhau

Câu 9. Cấu trúc dữ liệu là:

A. Cách thức tổ chức dữ liệu
B. Cách lưu dữ liệu trên máy tính
C. Cách thức mô tả dữ liệu
D. Giả thiết của bài toán

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm CSDL?

A. CSDL là tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu.
B. CSDL là tập dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.
C. CSDL chứa dữ liệu đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
D. CSDL chứa dữ liệu đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của một người.

Câu 11. Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL?

A. Bán vé máy bay
B. Quản lý học sinh trong nhà trường
C. Bán hàng có quy mô
D. Tất cả đều đúng

Câu 12. Về mặt cấu trúc, Mô hình dữ liệu quan hệ được thể hiện trong đối tượng nào sau đây?

A. các bả
B. các biểu mẫu.
C. các báo cáo.
D. một cột (một thuộc tính) trong bảng.

Câu 13. Xét về mặt cấu trúc, Thuộc tính Trường (Field) trong mô hình dữ liệu quan hệ được hiểu là

A. Cột của bản
B. Hàng của bảng
C. Tính chất của trường
C. Mô tả trường

Câu 15. Sau khi tạo liên kết giữa các bảng trong mô hình dữ liệu quan hệ, có thể thực hiện công việc nào dưới đây?

A. Tổng hợp dữ liệu chỉ từ 1 bảng
B. Tổng hợp dữ liệu chỉ từ 2 bảng
C. Tổng hợp dữ liệu chỉ từ 3 bảng
D. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

Câu 16. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, truy vấn dữ liệu KHÔNG giúp thực hiện công việc nào dưới đây?

A. Sắp xếp các bản ghi
B. Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước
C. Chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán, tính tổng điểm, tổng
D. Định dạng theo mẫu và in dữ liệu.

Câu 17. Dữ liệu nào sau đây KHÔNG là một CSDL của một tổ chức?

A. Bảng điểm học sinh
B. Bảng hồ sơ bệnh nhân
C. Bảng dữ liệu Khách Hàng
D. Tệp văn bản

Câu 18. Trong các dữ liệu sau đây, đâu là một CSDL?

A. Một bảng điểm của học sinh
B. Một văn bản
C. Một bản vẽ
D. Một bài trình chiếu

Câu 19. Chọn đáp án sai?

Khi sử dụng CSDL quản lý học sinh trên máy tính điện tử:

A. Phức tạp, không tiện dụng
B. Có thể cập nhật thường xuyên thông tin học sinh
C. Sắp xếp danh sách học sinh theo một tiêu chí nào đó
D. Tìm kiếm các học sinh theo ý muốn

Câu 20. Để quản lý thông tin người dùng số điện thoại của nhà mạng Vinaphone, các nhà quản lý thường xây dựng cấu trúc:

A. CSDL người dùng trên máy tính
B. dữ liệu người dùng trên giấy
C. dữ liệu người dùng trên tệp văn bản
D. D. dữ liệu người dùng trên tệp powerpoint

Câu 21. Bạn Nam có nhiều đĩa nhạc CD. Để nhanh chóng tìm được bài hát ưa thích, bạn đó đã xây dựng một chương trình cho phép nhập lần lượt thư mục của các CD bài hát vào bộ nhớ RAM và xác định xem bài hát mình ưa thích được ghi trên đĩa nào. Điều nào sau đây là đúng?

A. Chương trình của bạn Nam chưa phải là cơ sở dữ liệu vì thông tin chưa được ghi ở bộ nhớ ngoài.
B. Chương tình đó là cơ sở dữ liệu vì nó đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin của bạn Nam.
C. Chương trình Nam xây dựng chưa phải là cơ sở dữ liệu vì sản phẩm phần mềm đó chỉ có một người dùng.
D. CD là bộ nhớ ngoài, như vậy thông tin đã được ghi ở bộ nhớ ngoài và vì vậy chương trình của Nam là một cơ sở dữ liệu.

Câu 22. Chọn câu trả sai nhất?

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, khi lưu trữ CSDL trên bộ nhớ ngoài thì ta cần quan tâm:

A. Dung lượng của CSDL
B. Dung lượng bộ nhớ ngoài
C. Tốc độ lưu trữ của máy tính
D. Mạng internet của máy tính

Câu 23. Chọn câu trả lời sai? Các bảng trong mô hình dữ liệu, khi lựa chọn thông tin được đưa vào ta cần quan tâm:

A. Mối quan hệ giữa các thuộc tính
B. Số thuộc tính cần đưa vào
C. Thuộc tính nào mang tính ràng buộc
D. Cho càng nhiều thuộc tính càng tốt

Câu 24. Giả sử một bảng có hai trường SOBH (số bảo hiểm) và trường HOTEN (họ tên), ta chọn trường SOBH làm khoá chính vi:

A. Trường SOBH chứa giá trị ngắn hơn
B. Trường SOBH là trường kiểu số, trong khi trường HOTEN không phải là trường kiểu số
C. Trường SOBH chứa giá trị duy nhất, trong trường HOTEN có thể chứa giá trị giống nhau
D. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN

Câu 25. Các phát biểu nào dưới đây SAI?

A. Mối liên kết giữa các quan hệ được xác lập trên thuộc tính khóa.
B. Hai quan hệ có các thuộc tính với tên giống nhau mới xác lập được liên kết.
C. Trong một quan hệ có thể có nhiều khóa chính.
D. Khóa chính là dùng để phân biệt giữa các bản ghi với nhau

………….

PHẦN THỰC HÀNH (3Đ)

 

Bài 1:

Cho CSDL của một cửa hàng bán lẻ gồm các bảng sau.

Họcsinh (MaHS, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh, Diachi)

Mônhọc (MaMH, TenMH)

Bảngđiểm (ID, MaHS, MaMH, Diemso)

Câu 1. Hãy tạo các bảng trên với các trường có kiểu dữ liệu phù hợp.

Câu 2. Hãy xác định các liên kết giữa các bảng, sau đó nhập dữ liệu cho mỗi bảng ít nhất 03 bản ghi.

Câu 3. Hãy hiển thị danh sách học sinh có điểm số >=8 chứa các trường sau: MaHS; Hoten; Ngaysinh; TenMH; Diemso, lưu tên Q_Cau3

Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu với tên: QL_THU_VIEN gồm có 3 bảng sau:

Bảng SACH(Ma_sach, Ten_sach, Tac_gia, Nha_xuat_ban).

Bảng DOC_GIA(Ma_doc_gia, Ten_doc_gia, Dia_chi).

Bảng MUON_SACH(Stt, Ma_doc_gia, Ma_sach, Ngay_muon, ngay_tra).

Yêu cầu:

  • Lưu đúng tên tệp CSDL và tên các bảng, tên các Trường đúng.
  • Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho các Trường của bảng.
  • Chỉ định khóa chính đúng (nếu có) cho các bảng.
  • Nhập dữ liệu mỗi bảng là 3 bản ghi.
  • Tạo liên kết giữa các bảng.
  • Tạo biểu mẫu có tên: CAP_NHAT_SACH và nhập thêm 1 bản ghi cho bảng SACH. Trên biểu mẫu tạo nút lệnh có chức năng xóa bản ghi.
  • Lọc ra những Ma_doc_gia mượn sách sau ngày 11/11/2016 và trả trước ngày 20/11/2016.
  • Viết ra Ten_sach và Ten_doc_gia mượn sách vào một ngày nào đó đối với CSDL trên.
5/5 - (124)