Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

✅ Chuyên mục: Tài Liệu Tiểu Học, Lớp 1
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 239.66 KB
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Exercise 1 A. Fish
2. Exercise 1 B. Cake
3. Exercise 1 C. Duck
4. Exercise 1 D. Bell
5. Exercise 1 E. Garden

Exercise 2: Complete these words

Exercise 2 Exercise 2 Exercise 2
1. _ air 2. p _ ncil 3. ch_ps
Exercise 2 Exercise 2 Exercise 2
4. _ ate 5. _ ook 6. _ oor

Exercise 3: Read and tick

1. A green book 2. Milk 3. A duck
Exercise 3 Exercise 3 Exercise 3 Exercise 3 Exercise 3 Exercise 3
A. ☐ B. ☐ A. ☐ B. ☐ A. ☐ B. ☐

-The end-

Xem thêm: 15 đề thi học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. E 2. D 3. A 4. B 5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read and tick

1. A

2. B

3. A

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Câu 1 A. truck
2. Câu 1 B. stand up
3. Câu 1 C. six
4. Câu 1 D. paper
5. Câu 1 E. eraser

Exercise 2: Count and write

Câu 2 Câu 2 Câu 2
1. _______________ cars 2. __________ pens 3. _______________ cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture and match

1. B
2. D
3. A
4. E
5. C

Exercise 2: Count and write

1. Two cars

2. Six pens

3. Five cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.___an_______ orange

2.____a______ cat

3.____a______ dog

4.___an_______ apple

5.____a______ teddy bear

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Câu 1

1. F _ _ h

Câu 1

2. C _ r

Câu 1

3. A _ _ _ _

Câu 1

4. _ o l l

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Exercise 3: Look at the picture and match

1. Câu 1
2. Câu 1
3. Câu 1
4. Câu 1
5. Câu 1
A. eight

 

 

B. balloon

 

 

 

C. notebook

 

 

 

D. three

 

 

 

E. guitar

 

 

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

  1. Fish
  2. Car
  3. Apple
  4. Doll

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. is 2. is 3. isn’t 4. is 5. isn’t

Exercise 3: Look at the picture and match

1. B 2. D 3. E 4. C 5. A

 

5/5 - (154)